Category: ژنتیک

پاورپوینت موتاسیون از اینکه پاورپوینت موتاسیون را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل پاورپوینت موتاسیون در دسته بندی فایل های ژنتیک قرار داشته و شامل موتاسیون ;انواع موتاسیون ;کاربرد موتاسیون ;موتاژن ها می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت موتاسیون : موتاسیون انواع موتاسیون کاربرد موتاسیون موتاژن ها   فرمت این محصول : ppt بوده و حجم […]

> View article

پاورپوینت كلن كردن ژن از اینکه پاورپوینت كلن كردن ژن را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل پاورپوینت كلن كردن ژن در دسته بندی فایل های ژنتیک قرار داشته و شامل کلن کردن ژن ;مراحل کلن کردن ژن ;اهداف کلونینگ ;اناقلین کلونینگ;نحوه گزینش سلول های تراریخت;ناقل لامبدا کاسمید شاتل می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت كلن […]

> View article

پاورپوینت گونه زایی ژنتیكی از اینکه پاورپوینت گونه زایی ژنتیكی را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل پاورپوینت گونه زایی ژنتیكی در دسته بندی فایل های ژنتیک قرار داشته و شامل گونه زایی ژنتیکی ;گونه زایی همراه با جهش کروموزومی;پیامدهای تغییرات ژنتیکی ;ملزومات موفقیت گونه زایی می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت گونه زایی ژنتیكی : […]

> View article

تعیین جنسیت از اینکه تعیین جنسیت را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل تعیین جنسیت در دسته بندی فایل های ژنتیک قرار داشته و شامل جنسیت;بیماریهای ژنتیکی;والدین;رژیم های خاص می باشد. مشخصات کلی تعیین جنسیت : انتخاب جنسیت جنین، یکی از خواسته های قلبی بسیاری از والدین است اما باید به این نکته توجه داشت […]

> View article

تحقیق پیاده سازی VLSI یك شبكه عصبی آنالوگ مناسب برای الگوریتم های ژنتیك از اینکه تحقیق پیاده سازی VLSI یك شبكه عصبی آنالوگ مناسب برای الگوریتم های ژنتیك را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل تحقیق پیاده سازی VLSI یك شبكه عصبی آنالوگ مناسب برای الگوریتم های ژنتیك در دسته بندی فایل های ژنتیک قرار […]

> View article

اهدای اسپرم (پاور پوینت) از اینکه اهدای اسپرم (پاور پوینت) را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل اهدای اسپرم (پاور پوینت) در دسته بندی فایل های ژنتیک قرار داشته و شامل اهدا اسپرم;نازایی;تحقیق می باشد. مشخصات کلی اهدای اسپرم (پاور پوینت) : فایل پاورپوینت با موضوع اهدا اسپرم در ۷ صفحه مناسب برای ارائه در […]

> View article

پاورپوینت ژن از اینکه پاورپوینت ژن را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل پاورپوینت ژن در دسته بندی فایل های ژنتیک قرار داشته و شامل ژن ;کروموزوم;مبانی بروز ژن; ساختمان DNA ;ساختمان RNA;نقشه های پیوستگی ژنتیکی;همانند سازی ژنتیکی می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت ژن : ژن کروموزوم مبانی بروز ژن ساختمان DNA ساختمان RNA نقشه‌های […]

> View article

دانلود پاورپوینت ژن از اینکه دانلود پاورپوینت ژن را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل دانلود پاورپوینت ژن در دسته بندی فایل های ژنتیک قرار داشته و شامل ژن;ژنتیک;نوکلئوتیدها در DNA ;زنجیره‌های پلی پپتیدی;DNA جهش یافته می باشد. مشخصات کلی دانلود پاورپوینت ژن : تمام نوکلئوتیدها درDNA ، گهگاه دستخوش دگرگونی‌هایی می‌شوند که جهش (Mutation) […]

> View article

پروتئینهای تک یاخته از اینکه پروتئینهای تک یاخته را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل پروتئینهای تک یاخته در دسته بندی فایل های ژنتیک قرار داشته و شامل SCP;توده سلولی میکروبی ;سوبستراهای موجود برای تولیدSCP;تولید SCP از آلکا نها;گونه های مخمری مورد استفاده در تولیدSCP می باشد. مشخصات کلی پروتئینهای تک یاخته : پروتئین تک […]

> View article

دانلود تحقیق علم ژنتیک از اینکه دانلود تحقیق علم ژنتیک را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل دانلود تحقیق علم ژنتیک در دسته بندی فایل های ژنتیک قرار داشته و شامل علم ژنتیک;تاریخچه ژنتیک;تئوری وراثت یا فرضیه ساتن و بووری ;مراحل میتوز;ژنتیک بیوشیمیایی انسانی ;اهمیت محیط در ژنتیک می باشد. مشخصات کلی دانلود تحقیق علم […]

> View article